Voorwaarden | Print |ALGEMENE (HUUR)VOORWAARDEN

1. PRIJZEN

Onze huurprijzen zijn gebaseerd op het materiaal wat ons depot verlaat.Verhuurder behoudt zich het recht voor haar huurprijzen aan te passen. Speciale huurprijzen kunnen worden toegepast in geval van verhuur op lange termijn. Mits uitdrukkelijk anders genoemd zijn alle op deze site geplaatste prijzen exclusief 19% BTW.


2.DUUR

De machines worden als verhuurd beschouwd vanaf het moment dat deze ons depot verlaten, onverschillig of het transport door verhuurder, huurder of derden wordt uitgevoerd. De
huurperiode wordt als geëindigd beschouwd vanaf het moment dat de machines terug zijn in ons depot. De huurperiode wordt berekend volgens een basistarief, genoemd in het
huurcontract en wel per kalenderdag. Voor gebruik van meer dan 8 uur per dag wordt het basistarief verhoogd. Behalve in geval van speciale overeenkomst tussen huurder en
verhuurder, waarbij huurder zich verplicht de machine(s) voor langere tijd te huren, kan huurder een einde aan de huurperiode maken naar goeddunken. Daarentegen heeft de verhuurder
het recht ten allen tijde het verhuurde materieel terug te eisen. In geval van niet restitueren van het materieel binnen 48 uur na sommatie per aangetekend schrijven, kent huurder
uitdrukkelijk het recht toe aan de verhuurder om het betreffende materieel ter plaatse weg te nemen. Alle kosten welke hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de huurder.

Verhuurder houdt zich het recht voor deze maatregelen te nemen, indien zij constateert dat het verhuurde materieel in slechte omstandigheden werkt of indien het personeel dat de
machine bedient, deze verwaarloost of niet voldoende onderhoudt, zodat gevaar bestaat dat het verhuurde materieel beschadigd of vroegtijdig versleten wordt Deze zelfde maatregel
geldt in geval van het niet voldoen van de overeengekomen huurprijs binnen 8 dagen na sommatie onzerzijds.


3. TRANSPORT
Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan ons depot. Aan-en afvoer zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de huurder. Huurder verklaart uitdrukkelijk
akkoord te zijn gegaan met de wijze van transport, alsmede de transportkosten voor zijn rekening te nemen.


4. GEBRUIK EN PLAATS VAN BESTEMMING

De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde materieel in uitstekende staat te handhaven en het toe te vertrouwen aan gekwalificeerd personeel c.q. gebruiker. Indien nodig dient de
huurder aan de verhuurder de nodige instructies te vragen voor inbedrijfstelling en onderhoud. Het materieel dient schoongemaakt te worden teruggebracht. De huurder dient de machine
te gebruiken voor het doel, waarvoor zij bestemd is. Geen enkele verandering, wijziging of aanpassing aan de machine is toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
de verhuurder. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor schade of breuk, voortvloeiend uit een verkeerd gebruik van de machine(s).

Ons personeel dient te allen tijde tot de plaats, waar de machine zich bevindt, toegelaten te worden om de bedrijfsomstandigheden, waaronder zij werkt na te gaan. Wanneer de machine
werkt op een plaats, die niet het eigendom van de huurder is, dient de verhuurder hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht te worden, tegelijk met de eigenaar van de plaats, die ons in
deze gevallen een schriftelijk bewijs dient te leveren, dat de machine eigendom blijft van verhuurder. Het gehuurde materieel mag in geen geval het Nederlandse grondgebied verlaten
zonder schriftelijk toestemming van de verhuurder.


5. ONDERHOUD

De huurder erkent dat het geleverde materieel zich in uitstekende staat van werking en onderhoud bevindt. Hij verbindt zich voor de duur van de huurperiode de machine in uitstekende
staat te houden en regelmatig olie te controleren, aan te vullen en/of te verversen. De reparaties, die voortvloeien uit herstel van een beschadigde machine, buiten normale slijtage, zijn
voor rekening van de huurder, evenals transportkosten. In geval van onderbreking van het werk, veroorzaakt door een reparatie aan de machine, kan de huurder geen reductie van de
huurprijs eisen. Eventuele reparaties kunnen slechts met onze schriftelijke toestemming door de huurder zelf worden uitgevoerd. In dit geval verplicht de huurder zich de reparatie uit te
voeren met originele onderdelen, zodat het materieel in de oorspronkelijke staat blijft. Indien de huurder zelf niet in staat is de reparatie uit te voeren kan hij zich hiervoor wenden tot een
erkend hersteller na eerst hiervoor onze schriftelijke toestemming ontvangen te hebben. Indien bij in ontvangst nemen van het materieel door huurder enig gebrek wordt geconstateerd
moet huurder hiervan aantekening eisen bij het ondertekenen van het contract. Zo niet, dan wordt huurder geacht het materieel in perfecte staat ontvangen te hebben.


6. BESCHADIGING MACHINES.

In geval van beschadiging van een machine dient de huurder onmiddellijk de verhuurder op de hoogte te stellen, hoe klein de schade ook is en wat de oorzaak of de consequenties
hiervan zijn, zodat onmiddellijk een expertise kan plaatsvinden om de aansprakelijkheid vast te stellen. In geval de partijen het hierover niet eens kunnen worden, zal de uitspraak
overgelaten worden aan een aan te wijzen schade-expert van een erkend expertisebureau. In dit geval zal een kostencalculatie worden opgemaakt over de te verrichten reparatie,
verhoogd met de expertisekosten. Indien na terugkomst van het gehuurde in het depot blijkt dat er schade is toegebracht aan het gehuurde, zal van een en ander onmiddellijk een rapport
worden opgemaakt. Aan de hand van dit rapport machtigt de huurder de verhuurder uitdrukkelijk de schade te herstellen, zulks op kosten van de huurder.

Verhuurder verplicht zich
binnen 2 maanden na terugkomst van de goederen in het depot de schadenota aan de huurder te zenden. De huurder verklaart zich door acceptatie van dit rapport uitdrukkelijk zich
onvoorwaardelijk te zullen houden aan het schaderapport en de schadenota zondermeer te zullen voldoen. Huurder wordt aansprakelijk gehouden ongeacht of hij aan het verlies, diefstal
of onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde goed, onderdelen en/of toebehoren schuld heeft. De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming
van diefstal van de gehuurde goederen, gezien het feit dat huurder een teruggave plicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval of ingreep van een derde.


7. EIGENDOM

Het verhuurde materieel is het volledige en onvervreemdbare eigendom van de verhuurder. De huurder kan in geen geval de machine verkopen, onderverhuren of in onderpand geven
om welke reden dan ook. De huurder dient onmiddellijk verhuurder ervan in kennis te stellen in geval derden rechten op de verhuurde machine zouden doen gelden of beslag erop
zouden willen leggen. Schade of kosten die voortkomen uit een niet of niet tijdig informeren van verhuurder hierover, of ingeval van in beslagname van het verhuurde materiaal, zijn
voor rekening van de huurder, die hiervoor aansprakelijk is ten opzichte van de verhuurder. Bovendien behoudt verhuurder zich het recht voor het huurcontract onmiddellijk te
beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en de machine terug te nemen.


8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De huurder verplicht zich de normaal noodzakelijke veiligheidsvoorschriften te treffen, evenals het gebruiken van de daarvoor geadviseerde persoonlijke beschermingsmiddelen.


9. VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Alle risico's worden geacht voor rekening en verantwoording van huurder te zijn en als zodanig te verzekeren. Verhuurder kan nooit aansprakelijk worden gesteld, ook niet na
ingebrekestelling, indien hij door overmacht niet, of juist te laat de gehuurde goederen ter beschikking van de huurder stelt. De door verhuurder te vergoede schade kan ten hoogste de
huurprijs bedragen.


10.FACTURATIE, BETALINGSVOORWAARDEN en BORGSOMMEN

Betaling geschied ten aller tijden á contant, dan wel via pinnen. Slechts na schriftelijke overeenkomst zal huurder via een factuur per bank de factuur kunnen voldoen.
Het factuurbedrag dient contant, per overschrijving binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te worden, zonder aftrek.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal huurder een waarborgsom per verhuring schuldig zijn. De waarborgsom wordt opgegeven in evenredigheid met de opgegeven huurperiode
en de waarde van het gehuurde. Indien huurder verlening van de overeenkomst wenst, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien
huurder de waarborgsom niet tijdig betaald, kan verhuurder de overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding. De waarborgsom mag
door huurder niet beschouwd worden als vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan verhuurder, door de huurder verschuldigde bedragen,
compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terug gegeven indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien de huurder niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is verhuurder gerechtigd tot incasso over te gaan, waarbij het totaalbedrag van de nota wordt verhoogd met de
incassokosten, welke 15% bedragen van de hoofdsom, met een minimum van € 350,--, plus de verschuldigde omzetbelasting, alsmede minimaal 2% rente per maand van het totaal
verschuldigde bedrag.


11. ANNULATIE

Ingeval van het niet nakomen van de voorwaarden vermeld in het huurcontract behoudt verhuurder zich het recht om het contract te annuleren en de huur op het ogenblik van annulatie
op te eisen.


12. RECHTSMACHT

Zodra het materieel in handen van de huurder is, zijn vertegenwoordiger, zijn personeel of van de persoon die voor hem vervoert, zijn automatisch bovengenoemde huurvoorwaarden
van toepassing, ongeacht of het contract werd ondertekend. In geval van geschillen zal alles in het werk worden gesteld om een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden.


13. BRANDSTOFFEN, SMEERMIDDELEN EN OLIËN.

Huurder is verplicht de daartoe ter beschikking gestelde brandstoffen, oliën en/of smeermiddelen te gebruiken. Bij ontstane schade aan het materiaal ten gevolge van het gebruik van
andere brandstoffen, oliën en/of smeermiddelen dan de ter beschikking gestelde brandstoffen, oliën en/of smeermiddelen zullen de reparatiekosten en alle verdere bijkomende kosten
voor huurder zijn, welke kunnen oplopen tot de dagprijs van de desbetreffende machine. Slechts na schriftelijke toestemming van verhuurder is het toegestaan andere brandstoffen, oliën
en/of smeermiddelen dan de ter beschikking gestelde brandstoffen, oliën en/of smeermiddelen te gebruiken.


14. BOETES BELASTINGEN.

De wederpartij verklaard zich akkoord om alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door hem of derden, te zullen betalen.
Het gemak van een bak is een Cor Apeldoorn holding bv handelsnaam.